Mediathek

Telematikinfrastruktur (VSDM)

Kommunikation im Medizinwesen (KIM)

Elektronsiche Patientenakte (ePA)

ePA Expertentalk
(KVNO)

Notfalldatenmanagement (NFDM)

Elektronischer Medikationsplan (eMP)